Dừng sản xuất, nhập khẩu sản phẩm nhựa dùng một lần sau năm 2030

Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường 2020 của Chính phủ mới ban hành đã đề ra lộ trình hạn chế sản xuất, nhập khẩu sản phẩm nhựa sử dụng một lần.Theo đó, từ ngày 1-1-2026, không sản xuất và nhập khẩu túi ny-lông khó phân hủy sinh học có kích thước nhỏ hơn 50cm x 50cm, trừ trường hợp sản xuất để xuất khẩu hoặc sản xuất, nhập khẩu để đóng gói sản phẩm, hàng hóa bán ra thị trường. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm nhựa sử dụng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy phải thực hiện trách nhiệm tái chế, xử lý chất thải.

Sau ngày 31-12-2030, dừng sản xuất, nhập khẩu sản phẩm nhựa sử dụng một lần (trừ sản phẩm được chứng nhận nhãn sinh thái Việt Nam), bao bì nhựa khó phân hủy (gồm túi
ny-lông khó phân hủy, hộp nhựa xốp đóng gói, chứa đựng thực phẩm) và sản phẩm, hàng hóa chứa vi nhựa, trừ trường hợp sản xuất để xuất khẩu và trường hợp sản xuất, nhập khẩu bao bì nhựa khó phân hủy sinh học để đóng gói sản phẩm, hàng hóa bán ra thị trường.

Trên cơ sở lộ trình này, UBND cấp tỉnh ban hành quy định và tổ chức triển khai hoạt động quản lý chất thải nhựa, bảo đảm sau năm 2025 không lưu hành và sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy tại các trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, khu du lịch, trừ sản phẩm, hàng hóa có bao bì nhựa khó phân hủy. Đồng thời, tổ chức thanh tra, kiểm tra các đơn vị sản xuất sản phẩm nhựa sử dụng một lần và bao bì nhựa khó phân hủy sinh học trên địa bàn.