Giới thiệu VPA
Giới thiệu VPA

Hiệp hội Nhựa Việt Nam là một tổ chức tự nguyện Phi Chính phủ của các đơn vị hoạt động trong lãnh vực nghiên cứu khoa học, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm Nhựa

Mục đích của Hiệp hội là liên kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau về kinh tế – kỹ thuật trong nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nâng cao giá trị sản phẩm; đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên; góp phần tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống của người lao động.

Hiệp hội Nhựa Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trụ sở chính đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội có văn phòng đại diện ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Hiệp hội Nhựa Việt Nam hoại động trong phạm vi cả nước, chịu sự quản lý của Bộ Công Nghiệp trong các hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… nhựa, chất dẻo theo pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và theo điều lệ này.

Hiệp hội Nhựa Việt Nam là thành viên của Liên đoàn Công nghiệp nhựa các nước Asean (AFPI) và Diễn đàn Nhựa Châu Á (AFP).