Khánh thành cầu tại đến huyện Hùng Hòa, xã Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh