Nhựa Tiền Phong lên kế hoạch lợi nhuận năm 2021

Kế hoạch năm 2021 của Nhựa Tiền Phong ghi nhận tăng về doanh thu nhưng lại giảm về lợi nhuận.

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (HNX: NTP) công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với kế hoạch doanh thu bán sản phẩm hợp nhất 4.800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 432 tỷ đồng.

Riêng năm 2020, doanh thu của NTP ghi nhận 4.409 tỷ đồng, giảm 7% so năm 2019. Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 505 tỷ đồng, tăng 11% so năm trước.

Còn hợp nhất, NTP ghi nhận doanh thu thuần giảm nhẹ so với năm trước, xuống còn 4,630 tỷ đồng. Ngược lại, lãi ròng lại tăng 9%, đạt 447 tỷ đồng.

Như vậy, kế hoạch năm 2021 của NTP ghi nhận tăng gần 9% so năm 2020 về doanh thu và giảm 14% về lợi nhuận.

a69

Tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của NTP giảm 14% so với đầu năm, xuống còn 3,895 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 15%, ghi nhận hơn 813 tỷ đồng.

Hàng tồn kho cũng giảm 40%, xuống còn 644 tỷ đồng. Trong đó, nguyên liệu, vật liệu chiếm 63% và thành phẩm chiếm 22% tổng giá trị hàng tồn kho.

Nợ phải trả tại thời điểm này cũng giảm 34%, xuống còn 1,306 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 910 tỷ đồng, giảm 33%.

vietnamdaily