Cần tim nhà cung cấp các sản phẩm y tế

Công ty Van Oostveen Medical BV(Hà Lan) muốn tìm nhà cung cấp các sản phẩm như găng tay, bọc giày, …dùng trong y tế, xin xem yêu cầu cụ thể đính kèm.

Chi tiết sản phẩm và hình ảnh