Chào giá cung cấp hạt nhựa PP T3034 phục vụ SX bao bì tháng 12/2019


Bên mời thầu: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu.ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666.

1. Tên gói thầu: Cung cấp hạt nhựa PP T3034 phục vụ sản xuất bao bì tháng 12/2019

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 50 ngày

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.

3. Phương thức lựa chọn NCC: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

4. Nguồn vốn: Vốn SXKD năm 2019 của PPC

5. Thời gian phát hành YCCG: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 26/11/2019 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 30/11/2019.

Đ/C phát hành YCCG: Phòng KD – Công ty PPC

Email: hangntl@pbp.vn).

6. YCCG phát hành miễn phí

7. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 30/11/2019

8. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 30/11/2019