Nhập khẩu chất dẻo nguyên liêu PVC, PP, PET từ thị trường Trung Quốc giảm

  • Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Trung Quốc 5 thắng đầu năm 2022 đạt 542 nghìn tấn với trị giá 1,11 tỷ USD, giảm 7,2% về lượng nhưng tăng 7,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ trọng 17,6% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu cũa Việt Nam.
  • Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu 4 thắng đầu năm 2022 từ thị trường Trung Quốc: PVC giảm 1,3%; PP giảm 16,6%; PET giảm 20,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thi trường Trung Quốc năm 2021 - 2022

(Đvt: nghìn tấn)

Trong 4 tháng đầu năm 2022, PVC là chủng loại chấ't dẻo nguyên liệu được nhập nhiều nhất từ thị trường Trung Quốc, đạt 85,8 nghìn tấn với trị giá 125 triệu USD, giảm 1,3% về lượng nhưng tăng 13,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ trọng 20,7% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc. Giá nhập khau trung bình đạt 1.458 UsD/tấn, tăng 14,6%.

Nhập khẩu PP từ thị trường Trung Quốc 4 tháng đầu năm 2022 đạt 57,1 nghìn tấn với trị giá 83,3 triệu USD, giảm 16,6% về lượng và giảm 14,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm tỷ trọng 13,8% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình tăng 2,7%, đạt 1.459 USD/tấn.

Nhập khẩu nhựa PET từ thị trường Trung Quốc 4 tháng đầu năm 2022 đạt 48,1 nghìn tấn với trị giá 54,2 triệu USD, giảm 20,8% về lượng và giảm 4,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ trọng 11,6% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc. Giá nhập khẩu trung bình đạt 1.128 USD/tấn, tăng 20,6%.

Nhập khẩu Polyete từ thị trường Trung Quốc 4 tháng đầu năm 2022 tăng 6,1% về lượng nhưng giảm 6,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 34,6 nghìn tấn với trị giá 72,6 triệu USD, chiếm tỷ trọng 8,3% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc. Giá nhập khẩu trung bình giảm 11,7%, đạt 2.101 USD/tấn.

Cơ cấu chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc 4 tháng đẩu năm 2022


Nhập khẩu PE từ thị trường Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm 2022 tăng 13,1% về lượng và tăng 19,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 27,2 nghìn tấn với trị giá 43,3 triệu USD và chiếm tỷ trọng 6,6% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình đạt 1.736 USD/tấn, tăng 6%.

Nhập khẩu nhựa Acrylic từ thị trường Trung Quốc 4 tháng đầu năm 2022 tăng 16,1% về lượng và tăng 26% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 19,3 nghìn tấn với trị giá 33,8 triệu USD và chiếm tỷ trọng 4,7% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình tăng 8,5%, đạt 1.749 UsD/tấn.

Nhập khẩu nhựa PU từ thị trường Trung Quốc 4 tháng đầu năm 2022 đạt 18,9 nghìn tấn với trị giá 65,7 triệu USD, tăng 18,4% về lượng và tăng 34,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiế'm tỷ trọng 4,6% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình tăng 13,4%, đạt 3.478 USD/tấn.

Nhập khẩu PS từ thị trường Trung Quốc 4 tháng đầu năm 2022 đạt 15 nghìn tấn với trị giá 27 triệu USD, tăng 25,6% về lượng và tăng 42,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ trọng 3,6% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc. Giá nhập khau trung bình đạt 1.805 USD/tân, tăng 13,6%.