​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liêu PE, PET giảm, PP,PVC tăng


  • Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 5/2022 ước đạt 600 nghìn tấn với trị giá 1,173 tỷ USD, giảm 0,3% về lượng nhưng tăng 4,6% về trị giá so với tháng 4/2022. 5 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu ước đạt 3,07 triệu tấn với trị giá 5,617 tỷ USD, giảm 0,6% về lượng nhưng tăng 11,1%0 so với cùng kỳ năm 2021.
  • Lượng nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu 4 tháng đầu năm 2022: PE giảm 3,9%; PET giảm 10.3°%: EVA giảm 4,5%; PP tăng 7,2%; PVC tăng 15%; PS tăng 7,2%;; ABS tăng 1,6%.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu 4 tháng đầu năm 2022 từ thị trường Hàn Quốc, Nga tăng mạnh; từ thị trường Ả Rập Xê út, Mỹ, UAE giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2021.

I. Thị trường chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Hàn Quốc trong 4 tháng đầu năm 2022 đạt 633 nghìn tấn với trị giá 1,07 tỷ USD, tăng 54,5% về lượng và tăng 55,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ trọng 25,6% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam. PP, PE, PET là những chủng loại được nhập nhiều từ thị trường này.

Tham khảo thị trường nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu 4 tháng đẩu năm 2022
(Đvt: nghìn tấn)

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Trung Quốc 4 tháng đầu năm 2022 đạt 415 nghìn tấn với trị giá 857 triệu USD, giảm 3,1% về lượng nhưng tăng 13,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ trọng 16,8% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam. Những chủng loại nhựa được nhập nhiều từ thị trường này là PP, PE và PVC.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Ả rập Xê út 4 tháng đầu năm 2022 giảm mạnh 26,2% về lượng và giảm 14,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 297 nghìn tấn với trị giá 409 triệu USD và chiếm tỷ trọng 12% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam. PE và PP là 2 chủng loại chất dẻo nguyên liệu được nhập nhiều từ thị trường này.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Đài Loan 4 tháng đầu năm 2022 giảm 6,3% về lượng nhưng tăng 5,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 275 nghìn tấn với trị giá 586 triệu USD, chiếm tỷ trọng 11,1% tổng lượng nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu của Việt Nam. Chất dẻo nguyên liệu được nhập nhiều từ thị trường Đài Loan là PP, ABS, PVC.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Thái Lan 4 tháng đầu năm 2022 đạt 223 nghìn tấn với trị giá 354 triệu USD, tăng 3,8% về lượng và tăng 16,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ trọng 9% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam. PE, PET, PVC là những chủng loại được nhập nhiều từ thị trường này.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Mỹ 4 tháng đầu năm 2022 đạt 99,9 nghìn tấn với trị giá 213 triệu USD, giảm mạnh 38,9% về lượng, giảm 11,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm tỷ trọng 4% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam. PE, PP, là những chủng loại được nhập nhiều từ thị trường này.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Nhật Bản 4 tháng đẩu năm 2022 đạt 97,5 nghìn tấn với trị giá 234 triệu USD, giảm 13,5% về lượng và giảm 0,04% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ trọng 3,9% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam. Những chủng loại nhựa được nhập nhiều từ thị trường này như: PE, PP, PS.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Malaysia 4 tháng đẩu năm 2022 giảm 8,2% về lượng nhưng tăng 6,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 78,5 nghìn tấn với trị giá 143 triệu USD, chiếm tỷ trọng 3,2% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam. Những chủng loại nhựa được nhập nhiều từ thị trường này như: PE, PP.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Singapore 4 tháng đẩu năm 2022 tăng 6,9% về lượng và tăng 11,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 74,6 nghìn tấn với trị giá 132 triệu USD, chiếm tỷ trọng 3% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam. Chủng loại nhựa được nhập nhiều từ thị trường này là PE và PP.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường UAE 4 tháng đẩu năm 2022 đạt 46,9 nghìn tấn với trị giá 63,6 triệu USD, giảm 29 về lượng và giảm 22,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ trọng 2,1% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam. Chủng loại nhựa được nhập nhiều từ thị trường này là PE, PP.