Nhập khẩu chất dẻo nguyên liêu PE giảm, PP tăng


  • Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu thắng 4/2022 ước đạt 650 nghìn tấn với trị giá 1,18 tỷ USD, giảm 5,2% về lượng và giảm 3,7% về trị giá so với tháng 3/2022. 4 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu ước đạt 2,52 triệu tấn với trị giá 4,5 tỷ USD, tăng 2% về lượng và tăng 14,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.
  • Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu 3 tháng đầu năm 2022 từ thị trường Hàn Quốc, Nga tăng mạnh; từ thị trường Ả Rập Xê út, Mỹ, UAE giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2021.
  • Lượng nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu 3 tháng đầu năm 2022: PE giảm 8,5%; PP tăng 11,8%; PVC tăng 24,3%; PET giảm 5,1%; PS tăng 4,5%; EVA giảm 8,7%; ABS tăng 0,4%.
  • Thi trường nhập khẩu

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Hàn Quốc trong 3 tháng đầu năm 2022 đạt 488 nghìn tấn với trị giá 803 triệu USD, tăng 55,6% về lượng và tăng 56,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ trọng 26,1% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam. PP, PE, PET là những chủng loại được nhập nhiều từ thị trường này.

Nhập khẩu chấ't dẻo nguyên liệu từ thị trường Trung Quốc 3 tháng đầu năm 2022 đạt 306 nghìn tấn với trị giá 630 triệu USD, tăng 7,7% về lượng và tăng 25,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ trọng 16,3% tổng lượng chấ't dẻo nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam. Những chủng loại nhựa được nhập nhiều từ thị trường này là PP, PE và PVC.

Tham khảo thi trường nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu 3 tháng đẩu năm 2022
(Đvt: nghìn tấn)


Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Ả rập Xê út 3 tháng đầu năm 2022 giảm mạnh 34% về lượng và giảm 21,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 216 nghìn tấn với trị giá 295 triệu USD và chiếm tỷ trọng 11,5% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam. PE và PP là 2 chủng loại chất dẻo nguyên liệu được nhập nhiều từ thị trường này.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Đài Loan 3 tháng đầu năm 2022 giảm 8,5% về lượng nhưng tăng 5,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 205 nghìn tấn với trị giá 432 triệu USD, chiếm tỷ trọng 11% tổng lượng nhập khẩu chấ't dẻo nguyên liệu của Việt Nam. Chất dẻo nguyên liệu được nhập nhiều từ thị trường Đài Loan là PP, ABS, pVc.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Thái Lan 3 tháng đầu năm 2022 đạt 174 nghìn tấn với trị giá 273 triệu USD, tăng 5,2% về lượng và tăng 20,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ trọng 9,3% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam. PE, PET, PVC là những chủng loại được nhập nhiều từ thị trường này.

Cơ câu thi trường cung câp chất dẻo nguyên liệu 3 tháng đẩu năm 2022

% theo khối lượng

% theo trị giá

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Mỹ 3 tháng đầu năm 2022 đạt 74,7 nghìn tấn với trị giá 161 triệu USD, giảm 40,4% về lượng giảm 7,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm tỷ trọng 4% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam. PE, PP, là những chủng loại được nhập nhiều từ thị trường này.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Nhật Bản 3 tháng đầu năm 2022 đạt 73,9 nghìn tấn với trị giá 181 triệu USD, giảm 13,1% về lượng và giảm 5,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ trọng 4% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam. Những chủng loại nhựa được nhập nhiều từ thị trường này như: PE, PP.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Malaysia 3 tháng đầu năm 2022 giảm 5,4% về lượng nhưng tăng 9,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 60,7 nghìn tấn với trị giá 110 triệu USD, chiếm tỷ trọng 3,2% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam. Những chủng loại nhựa được nhập nhiều từ thị trường này như: PE, PP.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Singapore 3 tháng đầu năm 2022 tăng 11,1% về lượng và tăng 18,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 58,7 nghìn tấn với trị giá 103 triệu USD, chiếm tỷ trọng 3,1% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam. Chủng loại nhựa được nhập nhiều từ thị trường này là PE và PP.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường UAE 3 tháng đầu năm 2022 đạt 40,1 nghìn tấn với trị giá 53,5 triệu USD, giảm 28,2 về lượng và giảm 21,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ trọng 2,1% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam. Chủng loại nhựa được nhập nhiều từ thị trường này là PE, PP.

Tham khảo thi trường nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu 3 tháng dâu năm 2022

Thị trường

3 tháng đẩu năm 2022

So với cùng kỳ năm 2021 (%)

Lượng (tấn)

Trị giá (nghìn USD)

lượng

trị giá

Hàn Quốc

488.493

802.875

55,6

56,9

Trung Quốc

305.746

629.685

7,7

25,1

Ả Rập Xê út

215.947

294.920

-34,0

-21,6

Đài Loan

205.046

432.028

-8,5

5,2

Thái Lan

173.568

272.803

5,2

20,2

Mỹ

74.665

160.544

-40,4

-7,9

Nhật Bản

73.878

181.299

-13,1

5,5

Malaysia

60.685

109.642

-5,4

9,8

Singapore

58.725

103.035

11,1

18,7

UAE

40.126

53.501

-28,2

-21,2

Ấn Độ

35.959

50.257

21,3

47,9

Indonesia

27.194

42.307

25,8

49,4

Côoét

23.661

29.793

8,5

27,7

Nga

17.942

22.025

108

146

Quata

14.018

18.348

-44,9

-36,1

Philippin

7.902

11.329

72,7

116

Canada

4.041

5.583

-19,5

-4,1

Đức

3.914

25.155

-29,8

-24,8

Braxin

2.697

8.108

-2,7

27,8

Bỉ

2.676

7.082

-15,7

10,3

Hồng Kông

1.865

3.395

16,4

-7,5

Hà Lan

1.758

4.322

-53,9

-42,8

Pháp

1.602

6.212

-43,4

-14,0

Italia

1.209

3.838

-39,2

-35,4

Tây Ban Nha

871

2.729

-55,7

-47,5

Australia

642

1.822

-67,8

-46,6

Anh

410

2.407

-57,1

-23,4

Nam Phi

332

428

-88,6

-87,0

Thụy Điển

320

1.184

-14,7

52,9