Mời tham gia khóa đào tạo “Kỹ thuật phối trộn nhựa” 28-30/11/2017 (07-11-2017)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Kỹ thuật phối trộn nhựa” Phối trộn nhựa chính là bí quyết quan trọng trong việc

V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Kỹ thuật ép đùn thổi màng mỏng” (28-09-2017)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP NGÀNH NHỰA V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Kỹ thuật ép đùn thổi màng mỏng” Nhằm để hỗ trợ các Doanh nghiệp

V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Công nghệ ép phun nhựa” (08-09-2017)

Kính gửi: LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP NGÀNH NHỰA V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Công nghệ ép phun nhựa” Nhằm để hỗ trợ các Doanh nghiệp nâng cao kiến

V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Kỹ thuật ép đùn thổi màng mỏng” (02-08-2017)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP NGÀNH NHỰA V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Kỹ thuật ép đùn thổi màng mỏng” Nhằm để hỗ trợ các Doanh nghiệp

V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Vật liệu nhựa và phụ gia” (09-06-2017)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Vật liệu nhựa và phụ gia” Để tiếp tục hỗ trợ các DN nhựa Việt Nam nâng cao

Mời tham gia khóa đào tạo “Công nghệ ép phun nhựa” (04-04-2017)

Kính gửi: LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP NGÀNH NHỰA V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Công nghệ ép phun nhựa” Nhằm để hỗ trợ các Doanh nghiệp nâng cao kiến

Mời tham gia khóa đào tạo “Kỹ thuật phối trộn nhựa” (10-03-2017)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Kỹ thuật phối trộn nhựa” Phối trộn nhựa chính là bí quyết quan trọng trong việc

Mời tham gia khóa đào tạo “Công nghệ ép phun nhựa nâng cao” (15-11-2016)

Kính gửi: LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP NGÀNH NHỰA V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Công nghệ ép phun nhựa nâng cao” Nhằm để hỗ trợ các Doanh nghiệp nâng cao

Mời tham gia khóa đào tạo “Quản trị điều hành Doanh nghiệp - trong sản xuất” (11-10-2016)

Kính gửi: LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP NGÀNH NHỰA V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Quản trị điều hành Doanh nghiệp - trong sản xuất” Nhằm để hỗ trợ các

Mời tham gia khóa đào tạo “Công nghệ Ép đùn thổi đúc nhựa” (05-09-2016)

Kính gửi: LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP NGÀNH NHỰA V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “ Công nghệ Ép đùn thổi đúc nhựa ” Nhằm để hỗ trợ các Doanh nghiệp nâng

V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Vật liệu nhựa và phụ gia” tại Hà Nội (05-09-2016)

Kính gửi: LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP NGÀNH NHỰA V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “ Vật liệu nhựa và phụ gia ” Xuất phát từ nhu cầu của nhiều Doanh nghiệp,

Mời tham dự Khóa đào tạo “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành nhựa” (23-08-2016)

Kính gửi : LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP NHỰA ( V/v: Mời tham dự Khóa đào tạo “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành nhựa”) Thực hiện

Mời tham gia khóa đào tạo “Công nghệ Ép đùn Nhựa và Ứng dụng” (29-07-2016)

Kính gửi: LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP NGÀNH NHỰA V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “ Công nghệ Ép đùn Nhựa và Ứng dụng ” Nhằm để hỗ trợ các Doanh nghiệp

Mời tham dự khóa đào tạo “Công nghệ ép phun nhựa nâng cao” (29-07-2016)

Kính gửi: LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP NHỰA V/v: Mời tham dự khóa đào tạo “ Công nghệ ép phun nhựa nâng cao ” Nhằm để hỗ trợ các bộ phận sản xuất trong

Mời tham dự khóa đào tạo “Quản lý sản xuất hiệu quả - trong sản xuất” (29-07-2016)

Kính gửi: LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP NHỰA V/v: Mời tham dự khóa đào tạo “ Quản lý sản xuất hiệu quả - trong sản xuất ” Nhằm nâng cao nhận thức rõ vai

V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Công nghệ Ép đùn Nhựa và Ứng dụng” tại TP HCM và HN tháng 6 - tháng 7 (27-07-2016)

Kính gửi: LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP NGÀNH NHỰA V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “ Công nghệ Ép đùn Nhựa và Ứng dụng ” Nhằm để hỗ trợ các Doanh nghiệp

V/v: Mời tham dự khóa đào tạo “Công nghệ ép phun nhựa” ngày 25-26-27/11/2015 (27-07-2016)

Kính gửi: LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP NHỰA V/v: Mời tham dự khóa đào tạo “ Công nghệ ép phun nhựa ” Nhằm để hỗ trợ các bộ phận sản xuất trong nhà máy

V/v: Mời tham dự khóa đào tạo “ Hướng dẫn sử dụng hiệu quả công cụ quản lý chất lượng cho các nhà máy nhựa” ngày 26-27-28/08/2015 (27-07-2016)

Kính gửi: LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP NHỰA V/v: Mời tham dự khóa đào tạo “ Hướng dẫn sử dụng hiệu quả công cụ quản lý chất lượng cho các nhà máy nhựa

V/v: Mời tham dự khóa đào tạo “Kỹ thuật ép phun chất dẻo” ngày 26-27-28/11/2014 (27-07-2016)

Kính gửi: LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP NHỰA V/v: Mời tham dự khóa đào tạo “Kỹ thuật ép phun chất dẻo” Xuất phát từ nhu cầu đào tạo của nhiều Doanh

V/v: Mời tham dự khóa đào tạo “Kỹ thuật ép đùn thổi màng mỏng” ngày 03-04-05/12/201 (27-07-2016)

Kính gửi: LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP NHỰA V/v: Mời tham dự khóa đào tạo “ Kỹ thuật ép đùn thổi màng mỏng ” Nhằm để hỗ trợ các Doanh nghiệp nâng cao

V/v: Mời tham dự khóa đào tạo “Phối trộn hỗn hợp nhựa” ngày 13-14-15/08/2014 (27-07-2016)

Kính gửi: LÃNH ĐẠO QUÍ DOANH NGHIỆP NHỰA V/v: Mời tham dự khóa đào tạo “ Phối trộn h ỗn hợp nhựa ” Phối trộn hỗn hợp nhựa chính là bí quyết quan

V/v: Mời tham dự khóa đào tạo “Phối trộn hỗn hợp nhựa” ngày 26-27-28/06/2014 (27-07-2016)

Kính gửi: LÃNH ĐẠO QUÍ DOANH NGHIỆP NHỰA V/v: Mời tham dự khóa đào tạo “ Phối trộn h ỗn hợp nhựa ” Phối trộn hỗn hợp nhựa chính là bí quyết quan

V/v: Mời tham dự khóa đào tạo “Kỹ thuật ép phun chất dẻo” tại TP HCM và HN (27-07-2016)

Kính gửi: LÃNH ĐẠO QUÍ DOANH NGHIỆP NHỰA V/v: Mời tham dự khóa đào tạo “Kỹ thuật ép phun chất dẻo” Xuất phát từ nhu cầu đào tạo của nhiều Doanh

V/v: Mời tham dự khóa đào tạo“Kỹ thuật bảo trì máy móc thiết bị ngành nhựa” ngày 25-26/11/2013 (27-07-2016)

Kính gửi : LÃNH ĐẠO QUÍ DOANH NGHIỆP NHỰA V/v: Mời tham dự khóa đào tạo “Kỹ thuật bảo trì máy móc thiết bị ngành nhựa” Nhằm để đào tạo bồi dưỡng