Nhựa Bình Minh: Công bố thông tin bổ nhiệm và từ nhiệm Phó Tổng giám đốc