Chào giá cung cấp hạt nhựa PPT3034 phục vụ SX bao bì tháng 3/2020

Bên mời thầu: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu. ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666.

1. Tên gói thầu: Cung cấp hạt nhựa PPT3034 phục vụ sản xuất bao bì tháng 3/2020

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 35 ngày

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh thông thường.

3. Phương thức lựa chọn NCC: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

4. Nguồn vốn: Vốn SXKD năm 2019 của PPC

5. Thời gian phát hành YCCG: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 22/02/20 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 27/02/2020.

Đ/C phát hành YCCG: Phòng KD – Công ty PPC

Email: hangntl@pbp.vn).

6. YCCG phát hành miễn phí

7. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày27/02/2020

8. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 27/02/2020