Đại hội Hiệp hội Nhựa Việt Nam_Nhiệm kỳ V_ 2012-2017