NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP

  • 01/12/2023
  • 01/01/2025
  • Nghị định

NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP

ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều

và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp

thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Nghị định

Tờ trình