Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 122/2016/NĐ-CP.

  • 16/11/2017
  • 01/01/2018
  • Nghị định
  • 31/12/2022

Theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP (125) sửa đổi, bổ sung Nghị định 122/2016/NĐ-CP (122) vừa mới ban hành, từ 1/1/2018 sẽ có 151 dòng thuế được sửa đổi thuế nhập khẩu do chuyển đổi danh mục, 17 nhóm mặt hàng có sự thay đổi về mô tả hàng hoá.

Nghị định 125 có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. Riêng nội dung của chương trình ưu đãi thuế quy định tại Điều 7a của Nghị định được thực hiện ngay từ ngày 16/11/2017 đến ngày 31/12/2022.