Nghi dinh 122/2016/NĐ-CP ban hanh quy dinh muc thue nhap khau nguyen lieu PP

  • 01/09/2016
  • 01/09/2016
  • Nghị định

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 122/2016/NĐ-CP quy định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. Trong đó quy định chi tiết về mức thuế nhập khẩu nguyên liệu PP (HS 3902) như sau:

·Kể từ ngày 01/9 – 31/12/2016 : Thuế nhập khẩu PP là 1%

·Kể từ ngày 01/01/2017 : Thuế nhập khẩu PP là 3%

(Quy định tại Khoản 2, Điều 6 của Nghị định)