405/TB-VPCP về nhập khẩu phế liệu nhựa

  • 18/10/2018
  • 18/10/2018
  • Công văn

Kết luận của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp với VPA ngày 20/09/2018 về một số chính sách liên quan đến nhập khẩu phế liệu nhựa