Quyết định số 15 về hỗ trợ DN đầu tư phát triển SX lĩnh vực Công nghiệp và Công nghiệp hỗ trợ

  • 15/03/2017
  • 15/04/2017
  • Quyết định

Trên cơ sở kế thừa từ Quyết định 50/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ban hành các Quy định mới về Ban hành thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố, trong đó nhằm chính sách cụ thể hóa việc hỗ trợ kích cầu cho doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ (bao gồm ngành Nhựa) bởi Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Một số nét chính mới của Quyết định 15/2017/QĐ-UBND cụ thể như sau:

- Về lĩnh vực hỗ trợ được cụ thể hơn với danh mục lĩnh vực các dự án lĩnh vực công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ được hỗ trợ tại phụ lục 1 của Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND; trong đó bao gồm thuộc bốn ngành công nghiệp trọng yếu (Cơ khí;Hóa chất nhựa, cao su; Chế biến lương thực- thực phẩm; Điện tư – công nghệ thông tin) và hai ngành công nghiệp truyền thống (Dệt- may; Da –giày);

- Mức vốn vay được hỗ trợ lãi suất cao hơn: cụ thể với Quyết định 15/2017/QĐ-UBND có mức vốn vay được hỗ trợ lãi suất lên đến không quá 200 tỷ đồng cho 1 dự án; trong một số trường hợp mức vốn hỗ trợ lãi suất trên 200 tỷ đồng hoặc thời gian hỗ trợ lãi suất triên 7 năm sẽ được Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể;

- Tại Điều 6, khoản 2 của Quyết định cũng xác định rõ: “Sở Công thương là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ, chủ trì và phối hợp với các Sở, ban, ngành xem xét, tham mư trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và trả kết quả giải quyết cho Chủ đầu tư của các dự án”.

- Ngoài những quy định liên quan đến thời gian giải quyết, thủ tục tiếp nhận hồ sơ... các nội dung khác liên quan đến số vốn vay của dự án được ngân sách hỗ trợ lãi vay tương tự như Quyết định 50/2015/QĐ-UBND

Việc ban hành mới Quyết định 15/2017/QĐ-UBND về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ và một Quyết định khác về hỗ trợ lãi vay kích cầu thay thế Quyết định 50/2015/QĐ-UBND; cho thấy chủ trương chính sách của Thành phố nhằm cụ thể hóa hơn nữa các lĩnh vực được hỗ trợ lãi vay kích cầu của Thành phố trong thời gian tới; việc hỗ trợ sẽ được thiết thực hơn đối với các lĩnh vực ngành nghề trọng điểm mà Thành phố quan tâm, góp phần phát triển nền kinh tế sản xuất của Thành phố ngày càng sâu rộng và mạnh hơn nữa trong thời gian tới./.