Đề nghị cung cấp tài liệu bổ sung, sửa đổi danh mục hàng hóa trong nước đã SX được

  • 1171/BKHĐT-KTCN
  • 16/02/2017
  • 16/02/2017
  • Khác
  • 20/03/2017

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Luật Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11; Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật Thuế giá trị gia tang số 13/2008/QH12; Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư sổ 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015 kèm theo danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

....