QCVN 32:2018/BTNMT

  • QCVN 32:2018/BTNMT
  • 14/09/2018
  • 29/10/2018
  • Thông tư

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu Nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

QCVN 32:2018/BTNMT thay thế cho QCVN 32:2010/BTNMT

QCVN 32:2018/BTNMT do Tổng cục Môi trường biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế duyệt;