​CV: 5807/BTNMT-TCMT: gởi công ty nhập khẩu phê

  • ​CV: 5807/BTNMT-TCMT
  • 23/10/2018
  • 23/10/2018
  • Công văn

CV: 5807/BTNMT-TCMT: trả lời kiến nghị về nhập khẩu phế liệu nhựa làm nguyên liệu sản xuất. (gởi công ty nhập khẩu phế liệu)

...kiến nghị soát xét, điều chỉnh và ban hành mới các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu...