Công văn 4294/GM- TCHQ: Hướng dẫn quản lý nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam

  • 4202/TCHQ-PC.
  • 20/07/2018
  • 24/07/2018
  • Khác

Ngày 17/07/2018, TCHQ ban hành công văn số 4202/TCHQ-PC hướng dẫn nhập khẩu phế liệu tư nước ngoài vào Việt Nam. Do nội dung văn bản còn nhiều điểm mới....để thống nhất thực hiện, TCHQ tổ chức Hội nghị giới thiệu nội dung chi tiết số 4202/TCHQ-PC.