Công văn 3738/TCHQ-GSQL Quản lý phế liệu nhập khẩu

  • 26/06/2018
  • 26/07/2018
  • Công văn

Thực hiện ý kiến kết luận của Tổng cục trưởng tại cuộc họp giao ban công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2018 của Tổng cục Hải quan nêu tại điểm 2.4 mục II công văn số 3293/TB-TCHQ ngày 11/6/2018 về xử lý mặt hàng phế liệu nhập khẩu, tiếp theo công văn số 3428/TCHQ-GSQL ngày 18/6/2018, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện như sau:

1. Đối với hàng hóa khai báo là phế liệu nhập khẩu, khi thực hiện thủ tục hải quan, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan phải lấy mẫu gửi Cục Kiểm định Hải quan để thực hiện việc phân tích đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với lô hàng phế liệu nhập khẩu. Trong quá trình lấy mẫu phải chụp ảnh thực tế hàng hóa nhập khẩu để lưu hồ sơ phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra.