V/v xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới (cập nhật văn bản)

  • 05/02/2020
  • 05/02/2020
  • Khác

Kính gửi:

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các Hiệp hội ngành hàng;

- Các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Ngày 05 tháng 02 năm 2020, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 808/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới.

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương xin gửi công văn số 95/XNK-NS ngày 05/02/2020 và công văn số 808/VPCP-KTTH để quý Cơ quan được biết.

Đề nghị quý Cơ quan thường xuyên thông tin về các vấn đề liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới đất liền về Bộ Công Thương (thông qua Cục Xuất nhập khẩu theo địa chỉ email: xnk-ns@moit.gov.vn; linhntm@moit.gov.vn; 0912178739) để Bộ Công Thương kịp thời phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan xử lý vướng mắc phát sinh (nếu có).

Trân trọng./.