Thông báo số 281/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

  • 281/TB-VPCP
  • 07/08/2018
  • 07/08/2018
  • Khác

Thông báo số 281/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác quản lý môi trường trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất