Công văn 2228/GSQL-GQ1: thủ tục nhập khẩu phế liệu

  • 23/07/2018
  • 23/07/2018
  • Công văn

Trả lời công văn của các Hiệp hội và doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu liên quan đến vướng mắc công văn số 3738/TCHQ-GSQL ngày 26/06/2018 của tổng cục Hải quan về quản lý phế liệu nhập khẩu, ...