Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về "Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh giai đoạn 2020-2025"

  • 12/05/2020
  • 12/05/2020
  • Nghị quyết

Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về

"Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh giai đoạn 2020-2025"