Vv Sửa đổi bổ sung các quy định của Luật bảo vệ môi trường

  • 409/BTNMT-PC
  • 06/02/2017
  • 06/02/2017
  • Khác

Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về bảo vệ môi trường của Luật Bảo vệ môi trường và các luật có liên quan để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa các quy định pháp luật và đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát và đề xuất trong năm 2017 (dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến bảo vệ môi trường).