HTV PS HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DN NGÀNH NHỰA VIỆT NM VÀ THÁCH THỨC VỀ MÔI TRƯỜNG