​Nhiệt độ nóng chảy một số loại nhựa thông dụng

Nhiệt độ nóng chảy hay điểm nóng chảy/nhiệt độ hóa lỏng của một chất rắn là nhiệt độ mà khi đạt tới ngưỡng đó thì chất chuyển trạng thái từ rắn sang lỏng.

Nhiệt độ của thay đổi ngược lại (tức là từ trạng thái lỏng sang trạng thái rắn) là nhiệt độ đông đặc hay điểm đông đặc. Thông thường điểm nóng chảy trùng với điểm đông đặc.
Không giống như điểm sôi, điểm nóng chảy là tương đối không nhạy cảm với áp suất.
Có một số chất, như thủy tinh, có thể làm cứng lại không qua giai đoạn kết tinh được gọi là chất rắn vô định hình. Các chất rắn vô định hình không có điểm nóng chảy cố định.
Nhiệt độ nóng chảy một số loại nhựa:

  1. Nhiệt độ nóng chảy PP : ~ 165 °C
  2. Nhiệt độ nóng chảy PE : ~ 120 °C
  3. Nhiệt độ nóng chảy PVC : ~ 80 °C
  4. Nhiệt độ nóng chảy PS : 180 °C - 200 °C
  5. . . . .