Công ty TNHH MTV Nhựa Bình Minh Miền Bắc - Thông báo tuyển dụng Trưởng phòng Kinh Doanh (Nam)