NHỰA BÌNH MINH ĐƯỢC VINH DANH 40 THƯƠNG HIỆU CÔNG TY GIÁ TRỊ NHẤT 2018