Nhựa An Phát Xanh thông qua phương án phát hành 8,5 triệu cổ phiếu ESOP

Kết quả hình ảnh cho an phat nhựa

BNEWS.VN Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh (AAA) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

Theo đó Nhựa An Phát Xanh dự kiến phát hành 8,5 triệu cổ phiếu ESOP mà trước đó đã đề ra trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019, tương ứng tỷ lệ phát hành 4,96% cho người lao động trong công ty. Giá trị phát hành theo mệnh giá 85 tỷ đồng.

Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Cổ phiếu ESOP được bán cho người lao động với giá phát hành dự kiến 10.000 đồng/cổ phần – bằng với mệnh giá - nhằm khuyến khích và ghi nhận đóng góp của người lao động trong công ty, toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động của Công ty.

Công ty dự kiến phát hành phương án trên vào quý 4 năm 2019 và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.