​ Sai quy định lĩnh vực chứng khoán, Nhựa Đồng Nai bị xử phạt

(BĐT) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra quyết định xử phạt 70 triệu đồng đối với Công ty CP Nhựa Đồng Nai (mã cổ phiếu DNP) do thay đổi trang thông tin điện tử nhưng không báo cáo UBCKNN và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc thay đổi này.

Ảnh InternetẢnh Internet

Đồng thời, Nhựa Đồng Nai công bố không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, trang thông tin điện tử của HNX đối với: Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 công ty mẹ và hợp nhất đã soát xét, Nghị quyết HĐQT số 01/2016/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Trần Anh Vương tạm thời làm thành viên HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ, Văn bản số 177/2017/BC-DNP ngày 11/8/2017 công bố việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Ngoài ra, Nhựa Đồng Nai công bố không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của HNX và của Công ty đối với: Nghị quyết HĐQT số 11A/2017/NQ-HĐQT, Nghị quyết HĐQT số 12A/2017/NQ-HĐQT thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.