​Xuất khẩu sân phẩm nhựa tới thịtrường EU tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2021

  • EU là thị trường lớn thứ3 nhập khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2021 với kim ngạch xuất khẩu ngày càng tăng trưởng mạnh.
  • Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam sang thị trường EU trong 9 tháng đầu năm 2021 đạt 439,5 triệu USD, chiếm 11,3% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam, tăng 33,6% so với cùng kỳ năm 2020. Tính riêng trong tháng 9/2021, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa đạt 77,1 triệu USD, tăng 80,7% so với tháng 8/2021 và tăng 101,1% so với tháng 9/2020.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Việt Nam xuất khẩu sản phẩm nhựa tới 18/23 thi trường thuộc khối EU. Sản phẩm nhựa của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang các thi Hà Lan, Đức, Pháp, Ba Lan, Bỉ...

Trong năm 2020, xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam sang thi trường EU không mấy khả quan do ảnh hưởng bởi dich Covid-19. Tháng 4/2021 thi trường EU đã kiểm soát được dich nhưng Việt Nam dich Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tuy nhiên xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thi trường EU vẫn tăng trưởng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2021.

Đáng chú ý, xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam bi ảnh hưởng lớn do dich Covid-19 chỉ trong tháng 7 và tháng 8/2021 nên xuất khẩu sản phẩm nhựa tới các thi trường EU giảm nhưng sang tháng 9/2021, xuất khẩu sản phẩm nhựa sang thi trường này đã tăng mạnh trở lại. Dự kiến, sau khi các doanh nghiệp nhựa Việt Nam sản xuất trong trạng thái bình thường mới thì xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thi trường EU sẽ tăng trưởng mạnh trong quý IV/2021.

Sản phẩm nhựa của Việt Nam đã có chỗ đứng tại thi trường EU do sản phẩm nhựa Việt Nam đã đáp ứng được yêu cầu của thi trường này. Để đáp ứng yêu cầu khắt khe đối với sản phẩm nhựa của thi trường EU sản phẩm nhựa Việt Nam phải chuyển từ giá tri gia tăng thấp sang giá tri gia tăng cao hơn, hướng tới các sản phẩm sinh thái, thân thiện môi trường.

Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường EU năm 2020-2021

(Đvt: triệu USD)


Xuất khẩu sản phẩm túi nhựa công nghệ xanh tới thị trường EU đạt kim ngạch cao và tăng trưởng mạnh trong 9 tháng đẩu năm 2021. EU là thị trường đi đâu trong việc cấm hoặc hạn chế sử dụng túi nhựa và các sản phẩm nhựa dùng một lẩn ảnh hưởng tới môi trường nhưng xuất khẩu túi nhựa sang thị trường này vẫn tăng là do các doanh nghiệp nhựa Việt Nam đã ứng dụng công nghệ xanh vào sản xuất ra các sản phẩm túi nhựa sinh học, tự phân hủy, đáp ứng được nhu cẩu bảo vệ môi trường thị trường EU.

Ngoài ra, một số mặt hàng xuất khẩu có nhiều triển vọng sang thị trường EU trong thời gian tới đó là các sản phẩm phục vụ cho cuộc sống người dân là tượng nhỏ, chậu hoa và các đồ trang trí khác; đồ dùng trong xây lắp; linh kiện lắp đặt trong nhà, xe cộ; vỏ mỹ phẩm...

Chủng loại nhựa xuất khẩu

Trong 9 tháng đẩu năm 2021, Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường EU 21 sản phẩm nhựa, trong đó có 8 chủng loại sản phẩm nhựa đạt kim ngạch trên 10 triệu USD. Cơ cấu sản phẩm nhựa xuất khẩu cũng sẽ có sự thay đổi rõ nét theo hướng tăng cường sản phẩm gia dụng gia đình như: Túi nhựa, tượng nhỏ, chậụ hoa, các đồ trang trí, sản phẩm nhựa gia dụng, linh kiện lắp đồ trong nhà, xe cộ, thiết bị vệ sinh... Chiếm tỷ trọng lớn từ 70%-80% kim ngạch xuất khẩu. Trong khi đó, một số sản phẩm cho ngành xây dựng: Đồ dùng trong xây lắp, sản phẩm nhựa công nghiệp cũng đang có xu hướng tăng dẩn tỷ trọng xuất khẩu.

Túi nhựa là sản phẩm nhựa công nghệ xanh xuất khẩu lớn nhất sang thị trường EU trong 9 tháng đẩu năm 2021, chiếm 51,4% tổng kim ngạch xuất khẩu, với kim ngạch đạt 226 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2020, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa này tăng 19,5%. Sản phẩm túi nhựa được xuất khẩu nhiều nhất sang 2 thị trường đó là Đức, Hà Lan với kim ngạch đều đạt trên 50 triệu USD trong 9 tháng.

Cơ cấu sản phẩm nhựa xuất khẩu tới thị trường EU trong 9 tháng đẩu năm 2021

(% tính theo trị giá)


Nguồn: Tính toán từ số' liệu của Tổng cục Hải quan

Vải bạt là sản phẩm nhựa được xuất khẩu nhiều thứ 2 sang thị trường EU trong 9 tháng đẩu năm 2021, với kim ngạch xuất khẩu đạt 69,5 triệu USD, chiếm 15,8% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa. So với cùng kỳ năm 2020, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa này tăng 15,8%. Sản phẩm nhựa này được xuất khẩu nhiều nhất sang

  • thị trường Hà Lan, Pháp và Đức với kim ngạch xuất khẩu đều đạt trên 10 triệu USD

trong 9 tháng.

Tượng nhỏ, chậu hoa và các đồ trang trí khác xuất khẩu tăng rất mạnh sang thị trường EU trong 9 tháng đẩu năm 2021, với kim ngạch đạt 41,8 triệu USD, chiếm 9,5% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa trong 9 tháng. So với cùng kỳ năm 2020, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa này tăng 110,4%. Sản phẩm nhựa này được xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Hà Lan trong 9 tháng.

Tấm, phiến, màng nhựa xuất khẩu lớn thứ 4 sang thị trường EU theo trong 9 tháng đẩu năm 2021, với kim ngạch xuất khẩu đạt 24,2 triệu USD, chiếm 5,5% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa. So với cùng kỳ năm 2020, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa này tăng 18,3%. Sản phẩm nhựa này xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Hà Lan và Đức.

Ngoài ra, xuất khẩu sản phẩm nhựa gia dung sang thị trường EU cũng tăng trong 9 tháng đẩu năm 2021, với kim ngạch xuất khẩu đat 23,2 triệu USD, chiếm 5,3% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa trong 5 tháng. So với cùng kỳ năm 2020, xuất khẩu sản phẩm nhựa này tăng 13,6%. Sản phẩm nhựa này xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Đức trong 9 tháng.

Đáng chú ý, xuất khẩu sản phẩm nhựa đồ dùng trong xây dựng xuất khẩu tăng mạnh sang thị trường EU trong 9 tháng, với kim ngạch xuất khẩu đều đạt 12,3 triệu USD, cùng chiếm 2,8% tổng kim ngạch xuất khẩu. So với cùng kỳ năm 2020, xuất khẩu sản phẩm nhựa sang thị trường EU tăng 348,3%.

Trái lại, sản phẩm nhựa các loại ống và phu kiện xuất khẩu sang thị trường EU lại giảm trong 9 tháng, với kim ngạch đạt 10 triệu USD, chiếm 2,3% tổng kim ngạch xuất khẩu, giảm 17,8% so với cùng kỳ năm 2020.