Tháng 4 - 2016:​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ các thị trường chính giảm

-Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 5/2016 ước đạt 370 nghìn tấn với trị giá 507 triệu USD, nâng tổng 5 tháng đầu năm 2016 đạt 1,7 triệu tấn với trị giá 2,29 tỷ USD, tăng 14,3% về lượng nhưng giảm 0,51% về trị giá so vói cùng kỳ năm 2015.

-Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ các thị trường chính trong tháng 4/2016 giảm,trong đó Arập Xêut giảm mạnh.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 4/2016 từ thị trường Arập Xêut giảm mạnh 17,89% về lượng và giảm 12,86% về trị giá so với tháng trước, đạt 75,15 nghìn tấn với trị giá 79,05 triệu USD và chiếm tỷ trọng 20,72% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam. PE và PP !à 2 chủng loại chất dẻo nguyên liệu được nhập nhiều từ thị trường này.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Hàn Quốc trong tháng 4/2016 đạt 63,14 nghìn tấn với trị giá 92,42 triệu USD, giảm nhẹ 0,99% về lượng nhưng tăng 0,02% về trị giá so với tháng 3/2016, chiếm tỷ trọng 17,41% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam. PP, PET và PE là những chủng loại được nhập nhiều từ thị trường này.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Đài Loan tháng 4/2016 cũng giảm nhẹ 1,12% về lượng và giảm 2,51% về trị giá so với tháng trước, đạt 59,82 nghìn tấn với trị giá 84,24 triệu USD, chiếm tỷ trọng 16,5% tổng lượng nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu của Việt Nam. Chủng loại nhựa được nhâp nhiều từ thị trường Đài Loan là PS, PP, ABS, PVC và PE.

Cơ cấu thị trường cung cấp chất dẻo nguyên liệu tháng 4/2016


Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Trung Quốc tăng nhẹ 2,76% về lượng và tăng 0,27% về trị giá so với tháng 3/2016, đạt 33,85 nghìn tấn với trị giá 52,49 triệu USD và chiếm tỷ trọng 9,34% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam. Những chủng loại nhựa được nhập nhiều từ thị trường này như: PP, PE và Polyete.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Thái Lan tháng 4/2016 giảm khá mạnh 11,45% ve lượng và giảm 6,34% về trị giá so với tháng trước, đạt 33,54 nghìn tấn với trị giá 42,59 triệu USD và chiếm tỷ trọng 9,25% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam. PE, PET là những chủng loại được nhập nhiều từ thị trường này.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Singapore tháng 4/2016 đạt 14,95 nghìn tấn với trị giá 20,8 triệu USD, giảm 15,42% về lượng và giảm 12,06% về trị giá so với tháng trước, chiếm tỷ trọng 4,12% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam. Những chủng loại nhựa được nhập nhiều từ thị trường này như: PE và PP.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Nhật Bản tháng 4/2016 giảm nhe, đạt 14,56 nghìn tấn với trị giá 24,59 triệu U,SD, giảm 1,17% về lượng nhưng tăng 1,97% về trị giá so với tháng trước, chiếm tỷ trọng 4,02% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam. PVC, PE là những chủng loại được nhập khẩu nhiều từ thị trường này.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Malaysia giảm khá mạnh 10,84% về lượng và giảm 8,57% vể trị giá so với tháng 3/2016, đạt 11,9 nghìn tấn với trị giá 18,88 triệu USD và chiếm tỷ trọng 3,28% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam. PE, PP, ABS là những chủng loại được nhập nhiều từ thị trường này.