Tháng 2 - 2015: ​Xuất khẩu sản phẩm nhựa giảm mạnh trong tháng

-Tháng 2/2015, xuất khẩu sản phẩm nhựa nước ta giảm mạnh theo quy luật. Kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh 31,8% so với tháng trước và giảm 14,8% so với cùng kỳ năm 2014, chỉ đạt 118,0 triệu USD. Dự báo, kim ngạch xuất khẩu này sẽ tăng mạnh trở lại trong tháng 3/2015, với kim ngạch đạt 185,4 triệu USD, tăng 1,8% so vởi cùng kỳ năm 2014 và tăng rất mạnh 57,1% so với tháng trước.

Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa trong tháng 2/2015 giảm mạnh so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2014 chỉ là giảm nhất thời do tháng 2 hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp ngành nhựa rất ít ngày vì có nhiều ngày nghỉ lễ kéo dài. Vì vậy trong tháng 3, các doanh nghiệp nhựa sẽ tập trung xuất khẩu cho các đơn hàng trong tháng 2 và tháng 3 nên kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa sẽ tăng mạnh trong tháng 3.

Hầu hết kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới các thị trường đều giảm mạnh so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2014. Trong các thị trường lớn nhập khẩu sản phẩm nhựa nước ta chỉ có Mỹ, Hàn Quốc có kim ngạch tăng mạnh so với cùng kì năm 2014.

Về các thị trường nhập khẩu các sản phẩm nhựa

Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam trong tháng 2/2015, đạt 118,0 triệu USD, giảm 14,8% so với cùng kỳ năm 2014 và giảm mạnh 31,8% so với tháng trước. Có 22 thị trường đạt kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1,0 triệu USD và có 2 thị trường đạt kim ngạch trên 15,0 triệu USD đó là Nhật Bản và Mỹ. Hầu hết các thị trường nhập khẩu sản phẩm nhựa nước ta có kim ngạch nhập khẩu giảm so với tháng 1/2015.

Tháng 2/2015, sản phẩm nhựa Việt Nam tiếp tục xuất khẩu nhiều nhất tới Nhật Bản, với kim ngạch xuất khẩu đạt 29,0 triệu USD, giảm 17,8% so với cùng kỳ năm 2014, chiếm 24,6% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa. So với tháng 1/2015, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường này giảm 26,0%. Xuất khẩu sản phẩm nhựa tới Nhật Bản chủ yếu là: Túi nhựa, đồ dùng trong văn phòng, trường học và nhựa công nghiệp.

Xuất khẩu sản phẩm nhựa tới Mỹ trong tháng 2/2015 có kim ngạch giảm mạnh 28,9% so với tháng trước và đâỵ là thị trường nhập khẩu sản phẩm nhựa lớn thứ 2 của Việt Nam.

Với kim ngạch xuất khẩu tới thị trường này đạt 16,7 triệu USD, chiếm 14,2% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2014, kim ngạch xuất khẩu tới thị trường này tăng mạnh 27,5%. Các chủng loại sản phẩm được xuất khẩu nhiều tới thị trường này là sản phẩm các sản phẩm nhựa dùng trong vận chuyển, đóng gói và vải bạt.

Hà Lan đứng vị trí thứ 3 về nhập khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam trong tháng 2, với kim ngạch xuất khẩu đạt 7,62 triệu USD, chiếm 6,5% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa. So với cùng kỳ năm 2014, kim ngạch xuất khẩu tới thị trường này tăng 2,9% nhưng so với tháng 1/2015, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường này giảm mạnh 28,9%. sản phẩm nhựa xuất khẩu nhiều tới thị trường này trong tháng là túi nhựa; tượng nhỏ, chậu hoa và các đồ trang trí khác; vải bạt.

Đức tiếp tục là thị trường nhập khẩu sản phẩm nhựa nước ta lớn thứ 4 trong tháng 2/2015. So với cùng kỳ năm 2014, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường này giảm 9,6%, đạt 6,68 triệu USD, chiếm 5,7% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa. So với tháng 1/2015, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường này giảm mạnh 39,4%. Dự báo trong tháng tiếp theo của năm 2015, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới Đức tăng mạnh. Xuất khẩu nhiều nhất tới thị trường này là sản phẩm túi nhựa và vải bạt.

Cơ cấu thị trường xuất khẩu sản phẩm nhựa tháng 2/2015 (% tính theo trị giá)


Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường Campuchia giảm trong tháng 2. Thị trường này đứng ỏ vị trí thứ 5 về nhập khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa đạt 5,99 triệu USD, chiếm 5,1% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm

nhựa. So với cùng kỳ năm 2014, kim ngạch xuất khẩu giảm 20,7% và giảm mạnh 35,7% so với tháng trước, sản phẩm nhựa xuất khẩu nhiều tới thị trường này trong tháng là túi nhựa và tấm, phiến, màng nhựa và các sản phẩm nhựa dùng trong vận chuyển, đóng gói.

Xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường Anh có kim ngạch giảm mạnh trong tháng 2, đạt 5,19 triệu USD, chiếm 4,4% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa. So với cùng kỳ năm 2014, thị trường này có kim ngạch nhập khẩu giảm 24,4% và so với tháng trước, kim ngạch xuất khẩu tới thị trường này giảm mạnh 30,5%. Thị trường này là thị trường nhập khẩu sản phẩm nhựa lớn thứ 6 trong tháng. Xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường này chủ yếu là sản phẩm túi nhựa.

Xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường Hàn Quốc đạt kim ngạch khá lớn trong tháng 2, với kim ngạch xuất khẩu 4,63 triệu USD, chiếm 3,9% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa trong tháng. So với cùng kỳ năm 2014, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường này tăng rất mạnh 54,8% nhưng so với tháng 1/2015, kim ngạch xuất khẩu tới thị trường này giảm 29,1%. Dự báo trong các tháng tiếp theo của năm 2015, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm tới thị trường này sẽ tăng mạnh hơn nữa.

Có 2 thị trường khác đạt kim ngạch nhập khẩu khá lớn sản phẩm nhựa nước ta trong tháng 2/2015 đó thị trường PhiliPPin và Inđônêxia, với kim ngạch xuất khẩu tương ứng đạt 3,33 triệu USD và 3,13 triệu USD, chiếm lần lượt 2,8% và 2,7% về tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa. Đây là những thị trường nhập khẩu sản phẩm nhựa có nhiều tiềm năng. So với cùng kỳ năm 2014, cả 2 thị trường này đều có kim ngạch nhập khẩu sản phẩm nhựa giảm với mức tăng lần lượt là 57,2% và 33,1%. So với xuất khẩu tháng trước, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới PhiliPPin tăng nhẹ 1,9%, còn thị trường Inđônêxia giảm mạnh 42,0%. Dự báo trong các tháng tiếp theo của năm 2015, kim ngạch xuất khẩu tới 2 thị trường này sẽ tăng.

Ngoài ra, còn 1 thị trường lớn thứ 10 về nhập khẩu sản phẩm nhựa nước ta trong tháng 2 là Thái Lan, với kim ngạch nhập khẩu đạt 2,74 triệu USD, chiếm 2,3% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa xuất khẩu trong tháng. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường này giảm trong tháng. So với cùng kỳ năm 2014, kim ngạch này giảm mạnh 40,4% và giảm 28,5% so với tháng trước. Dự báo các trong tháng tiếp theo của năm 2015, kim ngạch xuât khẩu sản phẩm nhựa này tới Thái Lan sẽ tăng trở lại.

Tham khảo thị trường xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam tháng 02/2015

Thị trường

Tháng 02/2015 (USD)

Tỷ trọng

So T01-2015 (%)

Nhât Bản

29.028.736

24,6

-26,0

Mỹ

16.720.002

14,2

-28,9

Hà Lan

7.626.665

6,5

-32,1

Đức

6.689.662

5,7

-39,4

Campuchia

5.997.378

5,1

-35,7

Anh

5.193.424

4,4

-30,5

Hàn Quốc

4.636.248

3,9

-29,1

PhiliPPin

3.339.690

2,8

1,9

Inđônêxia

3.136.550

2,7

-42,0

Thái Lan

2.749.177

2,3

-28,5

Australia

2.326.943

2,0

-29,0

Pháp

2.053.802

1,7

-53,5

Bỉ

2.046.624

1,7

-28,2

Malaysia

1.817.398

1,5

-28,5

Đài Loan

1.594.875

1,4

-33,9

Trung Quốc

1.491.307

1,3

-46,2

Thuỵ Điển

1.480.314

1,3

-44,0

Canada

1.410.037

1,2

-24,4

Ba Lan

1.269.504

1,1

-17,0

Italy

1.206.392

1,0

-36,3

Singapore

1.134.567

1,0

-29,0

Đan Mach

1.130.070

1,0

-22,4

Myanma

896.023

0,8

-40,9

Thổ Nhĩ Kỳ

887.974

0,8

47,8

Hồng Kông

866.430

0,7

-32,5

Lào

778.227

0,7

-66,0

Tây Ban Nha

771.310

0,7

-59,9

Nga

505.439

0,4

-51,1