​Tháng 2 - 2015: Hấu hết các sản phẩm nhựa xuất khẩu giảm mạnh

-Các chủng loại sản phẩm nhựa xuất khẩu trong tháng 2/2015 không những giảm mạnh so với tháng trước mà còn giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2014. Dự báo trong tháng 3/2015, kim ngạch xuất khẩu các chủng loại sản phẩm nhựa này sẽ tăng mạnh trở lại.

-Trọng tháng 2/2015, xuất khẩu các chủng loại sản phẩm nhựa nhìn chung không có nhiều thay đổi về thứ hạng, chỉ tăng lẽn hoặc tụt xuống 1 bậc so với tháng trước.

Có 15 sản phẩm nhựa đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1,0 triệu USD trong số 21 chủng loại sản phẩm nhựa xuất khẩu của nước ta. Trong số đó có 4 sản phẩm nhựa đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10,0 triệu USD đó là sản phẩm túi nhựa; tấm, phiến, màng nhựa; vải bạt và các sản phẩm dùng trong vận chuyển, đóng gói.

Về chủng loại nhựa xuất khẩu

Trong 21 chủng loại sản phẩm nhựa xuất khẩu tới các thị trường trong tháng 2/2015 có 15 sản phẩm nhựa đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1,1 triệu USD. Trong số đó có 4 sản phẩm nhựa đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10,0 triệu USD đó là sản phẩm túi nhựa; tấm, phiến, màng nhựa; vải bạt và các sản phẩm dùng trong vận chuyển, đóng gói.

Tháng 2/2015, xuất khẩu các chủng loại sản phẩm nhựa nhìn chung không có nhiều thay đổi về thứ hạng.

Túi nhựa có kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh trong tháng 2/2015 nhưng vẫn là sản phẩm nhựa có kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong tháng, với kim ngạch đạt 32,0 triệu USD, chiếm 27,8% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa. So với cùng kỳ năm 2014, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa này giảm 12,7% và giảm mạnh 37,6% so với tháng 1/2015. Đây là một trong các sản phẩm nhựa xuất khẩu quan trọng được xuất khẩu nhiều tới các thị trường như Nhật Bản, Đức và Anh trong tháng 2. Dự báo, trong tháng 3/2015, sản phẩm nhựa này xuất khẩu sẽ tăng mạnh trở lại.

Sản phẩm tấm, phiến, màng nhựa xuất khẩu trong tháng 2 giảm mạnh so tháng trước và giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2014, với kim ngạch đạt 15,34 triệu USD, chiếm 13,3% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa. Đây là sản phẩm nhựa xuất khẩu nhiều thứ 2 trong tháng. So với cùng kỳ năm 2014, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa này giảm 32,5% và giảm 32,1% so với tháng 1/2015. Sản phẩm nhựa này được xuất khẩu nhiều tới các thị trường như PhiliPPin Inđônêxia và Nhật Bản trong tháng 2/2015.

Xuất khẩu nhiều thứ 3 tới các thị trường trong tháng 3 là các sản phẩm nhựa vải bạt, với kim ngạch đạt 15,1 triệu USD, chiếm 13,1% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa. So với cùng kỳ năm 2014, kìm ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa này giảm 7,3% và so với tháng 1/2015, kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh 30,7%. Cùng với sản phẩm túi nhựa; tấm, phiến, màng nhựa, đây cũng là một trong ba sản phẩm nhựa xuất khẩu quan trọng của nước ta. Sản phẩm nhựa này được xuất khẩu nhiều tới các thị trường như Mỹ, Nhật Bản và Hà Lan trong tháng 2. Dự báo trong tháng 3/2015, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa này sẽ tăng trở lại.

Cơ cấu sản phẩm nhựa xuất khẩu tháng 02/2015 (% tính theo trị gíá)


Các sản phẩm nhựa trong vận chuyển, đóng gói là các sản phẩm xuất khẩu nhiều thứ 4 trong tháng, đây cũng là một trong những sản phẩm nhựa xuất khẩu quan trọng trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2014, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa này giảm mạnh 40,2%, đạt 10,3 triệu USD, chiếm 9,0% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa. So với tháng 1/2015, kim ngạch xuất khẩu tới thị trường này giảm mạnh 37,0%. sản phẩm nhựa này được xuất khẩu nhiều tới các thị trường Mỹ và Nhật Bản trong tháng 2. Dự báo trong tháng 3/2015, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa này sẽ tăng không nhiều so với tháng trước.

Sản phẩm nhựa gia dụng xuất khẩu nhiều thứ 5 trong tháng 2/2015. Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa này trong tháng đạt 9,3 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2014, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa này tăng nhẹ 2,3% nhưng giảm mạnh 37,0% so với tháng 1/2015, chiếm 8,1% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa. Mỹ và Nhật Bản là 2 thị trường lớn nhất nhập khẩu sản phẩm nhựa này của nước ta trong tháng. Dự báo trong tháng 3/2015, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa này sẽ tăng mạnh.

Xuất khẩu sản phẩm nhựa công nghiệp đứng thứ 6 trong tháng 2, với kim ngạch xuất khẩu đạt 8,1 triệu USD, chiếm 7,0% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa. Xuất khẩu sản phẩm nhựa này giảm trong tháng. So với cùng kỳ năm 2014, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa này giảm nhẹ 0,7% và giảm 14,4% so với tháng trước. Đây cũng là một sản phẩm nhựa xuất khẩu quan trọng của nước ta và xuất khẩu nhiều tới thị trường Nhật Bản và Mỹ trong tháng.

Xuất khẩu sản phẩm nhựa tượng nhỏ, chậu hoa và các đồ trang trí khác trong tháng 1 đứng ở vị trí thứ 7 về xuất khẩu, với kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa này đạt 7,22 triệu USD, chiếm 6,3% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa. So với cùng kỳ năm 2014, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa này tăng mạnh 32,8% nhưng giảm mạnh 30,9% so với tháng trước. Dự báo kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa này sẽ tăng mạnh trong các tháng 3/2015. Trong tháng, sản phẩm nhựa này được xuất khẩu nhiều tới thị trường Hà Lan và Mỹ.

Đồ dùng trong văn phòng, trường học có kim ngạch xuất khẩu giảm trong tháng 2/2015 và là sản phẩm xuất khẩu nhiều thứ 8. Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa nàỵ trong tháng đạt 4,14 triệu USD, chiếm 3,6% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa. So với cùng kỳ năm 2014, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa này giảm 21,4% và giảm mạnh 30,1% so với tháng 1/2015. Dự báo trong tháng 3/2015, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa này sẽ tăng, sản phẩm nhựa này được xuất khẩu chủ yếu tới thị trường Nhật Bản trong tháng.

Ngoài ra, còn hai sản phẩm nhựa khác thuộc nhóm 10 sản phẩm nhựa xuất khẩu nhiều nhất trong tháng là sản phẩm nhựa các loại ống và phụ kiện; linh kiện lắp đồ đạc trong nhà, xe cộ với kim ngạch xuất khẩu tương ứng đạt 3,23 triệu USD và 2,0 triệu USD, chiếm lần lượt 2,8% và 1,7% về tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa, sản phẩm các loại ống và phụ kiện có kim ngạch xuất khẩu giảm 8,5% so với cùng kỳ năm 2014 và giảm 8,5% so với tháng 1/2015, còn sản phẩm linh kiện lắp đồ đạc trong nhà, xe cộ có kim ngạch xuất khẩu giảm nhẹ 3,3% so với cùng kỳ năm 2014 và giảm 13,7% so với tháng trước. Đây là những sản phẩm nhựa mà nhu cầu trên thế giới là rất lớn, nhiều tiềm năng và sẽ có nhiều cơ hội mở rộng thêm thị trường trong thời gian tới.

Tham khảo cácchủng loại sản phẩm nhựa xuất khẩu

Chủng loại

Tháng 02/2015 (USD)

Tỷ trọng

So T01/15 (%)

Túi nhưa

32.018.276

27,8

-37,6 Ị

Tấm, phiến, màng nhưa

15.346.230

13,3

-32,1

Vải bat

15.102.207

13,1

-30,7

Các SP dùng trong vân chuyển, đóng gói

10.331.664

9,0

-37,0

SP nhưa gia dung

9.279.908

8,1

-33,7

SP nhưa công nghiêp

8.103.225

7,0

-14,4

Tương nhỏ, châu hoa và các đồ trang trí khác

7.224.456

6,3

-30,9

Đổ dùng trong văn phòng, trường hoc

4.146.097

3,6

-30,1

Các loại ống và phụ kiện

3.230.477

2,8

-11,7

Linh kiên lắp đồ đac trong nhà, xe cô

2.013.190

1,7

-13,7

Thiết bi, dung cu an toàn và bảo vệ

1.562.551

1,4

-13,7

Thiết bi vê sinh

1.232.712

1,1

-30,8

Đồ vât dùng trong xây lắp

1.187.777

1,0

-40,3

Dây đai

1.156.813

1,0

15,7

Nút, nắp, mũ van

1.131.681

1,0

-28,

Vỏ mỹ phẩm

679.251

0,6

-15,0

Hàng may mặc và đổ phụ trợ

470.793

0,4

-19,1

Loai khác

407.453

0,4

-11,6

Các SP vê sinh, y tế và phẫu thuật

339.461

0,3

-40,3

Đồ chơi

138.736

0,1

1,9

Suốt chỉ, ống chỉ, bobbin

34.287

0,0

-82,6