​Sản phẩm nhựa xuất khẩu sang Campuchia tăng nhẹ trong 3 tháng đầu năm 2020

  • Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan, xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường Campuchia tăng nhẹ trong 3 tháng đầu năm 2020, với kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường này đạt 34,7 triệu USD, chiếm 4,3% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2019.
  • Trong tháng 3/2020, xuất khẩu sản phẩm nhựa tới Campuchia đạt, đạt 12,9 triệu USD, giảm 1,4% so với tháng 3/2019 và giảm 5,4% so với tháng 2/2020.

Campuchia là thị trường lớn thứ 4 của sản phẩm nhựa xuất khẩu của Việt Nam trong 3 tháng đẩu năm 2020. Mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng ba tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia không ảnh hưởng nhiều, vẫn tăng 0,3% so với cùng kì năm 2019.

Trong 3 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu hai mặt hàng tấm, phiến, màng nhựa và các loại ống và phụ kiện tăng mạnh đến thị trường Campuchia, trong khi đó các sản phẩm nhựa dùng trong vận chuyển, đóng gói và sản phẩm nhựa gia dụng xuất khẩu sang thị trường này lại giảm. Chứng tỏ thị trường Campuchia vẫn có nhu cầu lớn đối với mặt hàng nhựa phục vụ cho ngành xây dựng như tấm, phiến, màng nhựa và các loại ống và phụ kiện.

Mặc dù, túi nhựa là sản phẩm nhựa xuất khẩu lớn thứ hai sang thị trường Campuchia trong 3 tháng đầu năm 2020 nhưng kim ngạch lại tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2019, nguyên nhân một phần là do Chính phủ Campuchia đã ban hành một nghị định về quản lý sử dụng nhựa để tăng hiệu quả trong việc giảm nhập khẩu, sản xuất, phân phối và sử dụng túi nhựa nhằm giảm thiểu chất thải và bảo vệ môi trường.

Trong thời gian tới các doanh nghiệp nhựa để đáp ứng yêu cầu thị trường Campuchia cần sản xuất nhiều túi nhựa sinh học tự phân hủy để tăng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa đến thị trường Campuchia trong thời gian tới.

Dự kiến, xuất khẩu sản phẩm nhựa sang thị trường Campuchia sẽ tăng trưởng mạnh hơn trong 6 tháng đầu năm 2020, tăng trên 5% so với năm 2019.

Tham khảo kim ngạch xuâ't khâu sản phẩm nhựa tới Campuchia năm 2019 - 2020

(Đvt: triệu USD)

Về chủng loại sản phẩm nhựa xuất khẩu

Có tất cả 19 sản phẩm nhựa khác nhau của Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường Campuchia trong 3 tháng đầu năm 2020. Trong đó, có 5 sản phẩm nhựa đạt kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này trên 1 triệu USD đó là tấm, phiến, màng nhựa; túi nhựa; các sản phẩm nhựa dùng trong vận chuyển, đóng gói; sản phẩm nhựa gia dụng và các loại ống và phụ kiện với tổng kim ngạch xuất khẩu của 5 sản phẩm nhựa này sang Campuchia chiếm tới 87,3% thị phần xuất khẩu.

Tấm, phiến, màng nhựa là sản phẩm nhựa được xuất khẩu lớn nhất đến thị trường Campuchia trong 3 tháng đầu năm 2020, với kim ngạch xuất khẩu đạt 9,8 triệu USD, chiếm 29,1% thị phần xuất khẩu đến thị trường Campuchia. So với cùng kỳ năm 2019, kim ngạch xuất khẩu tấm, phiến, màng nhựa tới thị trường này tăng 10,6%.

Cơ cấu sản phẩm nhựa xuất khẩu tới Campuchia trong 3 tháng đầu năm 2020

(tỷ trọng theo trị giá)

Chiếm 24,7% thị phần xuất khẩu sang thị trường Campuchia trong 3 tháng đầu năm 2020, túi nhựa là sản phẩm nhựa xuất khẩu nhiều thứ 2 đến thị trường này trong 3 tháng, với kim ngạch xuất khẩu đạt 8,4 triệu USD. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2019, xuất khẩu sản phẩm túi nhựa tới thị trường Campuchia chỉ tăng 1,9%.

Trái lại, xuất khẩu các sản phẩm nhựa dùng trong vận chuyển, đóng gói tới thị trường Campuchia giảm khá trong 3 tháng đầu năm 2020, với kim ngạch đạt 6,8 triệu USD, chiếm 19,9% thị phần xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường này. So với cùng kỳ năm 2019, xuất khẩu sản phẩm nhựa này tới Campuchia giảm 13,7%.

Ngoài ra, xuất khẩu sản phẩm nhựa gia dụng sang thị trường Campuchia cũng giảm trong 3 tháng đầu năm 2020, đạt 3,4 triệu USD, chiếm 10,1% thị phần xuất khẩu sản phẩm nhựa đến thị trường này. So với cùng kỳ năm 2019, kim ngạch xuất khẩu của sản phẩm nhựa này sang thị trường Campuchia giảm 1,2%.

Đáng chú ý, một'sản phẩm nhựa phục vụ cho ngành xây dựng cũng xuất khẩu tăng mạnh sang thị trường Campuchia trong 3 tháng đầu năm 2020 đó là sản phẩm nhựa các loại ống và phụ kiện, với kim ngạch xuất khẩu đạt 1,2 triệu USD, chiếm 3,5% thị phần xuất khẩu sang thị trường này. So với cùng kỳ năm 2019, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa đến thị trường Campuchia tăng 180,5%.

Tham khảo chủng loại sản phẩm nhựa xuất khẩu tới Campuchia trong 3 tháng đầu năm 2020

Chủng loại

3 tháng đầu năm 2020 (nghìn USD)

Tỷ

trong

(%)

So với 3T/2019 (%)

T3/2020

(nghìn

USD)

So với T02/2020 (%)

Tấm, phiến, màng nhưa

9.839

29,1

10,6

3.449

-16,8

Túi nhưa

8.352

24,7

1,9

3.289

11,8

Các SP dùng trong vận chuyển, đóng gói

6.753

19,9

-13,7

2.735

5,3

SP nhựa gia dụng

3.421

10,1

-1,2

1.223

-22,6

Các loại ống và phu kiên

1.195

3,5

180,5

313

-27,6

Vải bat

854

2,5

-33,0

346

-7,4

Đồ vật dùng trong xây lắp

686

2,0

-30,7

247

-5,1

Nút, nắp, mũ van

581

1,7

-27,0

186

-6,8

Hàng may mặc và đổ phu trơ

515

1,5

-20,4

161

-9,5

Dây đai

493

1,5

434,2

122

-42,7

Tượng nhỏ, chậu hoa và các đồ trang trí khác

435

1,3

17,8

203

28,2

SP nhựa công nghiêp

221

0,7

34,1

39

-62,4

Linh kiện lắp đồ đạc trong nhà, xe cô

210

0,6

-53,0

98

91,9

Đồ dùng trong văn phòng, trường hoc

134

0,4

38,6

43

-32,2

Loai khác

75

0,2

476,2

49

91,5

Các SP vệ sinh, y tế và phẫu thuât

37

0,1

-48,7

29

290,0

Suốt chỉ, ống chỉ, bobbin

31

0,1

973,3

1

-4,9

Đồ chơi

22

0,1

-78,8

9

-26,1

Thiết bi vê sinh

2

0,0

-75,9

1