​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Đài Loan giảm mạnh


  • Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Đài Loan tháng 01/2020 đạt 49 nghìn tấn với trị giá 73,5 triệu USD, giảm 26,8% về lượng và giảm 26,6% về trị giá so với tháng 12/2019.

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trong tháng 01/2020, nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PVC từ thị trường Đài Loan giảm 27,9% về lượng và giảm 27,3% về trị giá so với tháng 12/2019, đạt 8,1 nghìn tấn với trị giá 7,2 triệu USD. Giá nhập khẩu trung bình tăng 0,8%, đạt 887 USD/tấn.

Theo số liệu thống kê, nhập khẩu PET từ thị trường Đài Loan trong tháng 01/2020 đạt 7,7 nghìn tấn với trị giá 6,5 triệu USD, tăng giảm 22,2% về lượng và giảm 23,3% về trị giá so với tháng 12/2019. Giá nhập khẩu trung bình đạt 847 USD/tấn, giảm 1,5%.

Nhập khẩu PS từ thị trường Đài Loan tháng 01/2020 giảm 31% về lượng và giảm 31,5% về trị giá so với tháng 12/2019, đạt 5,8 nghìn tấn với trị giá 6,4 triệu USD. Giá nhập khẩu trung bình giảm 0,7%, đạt 1.105 USD/tấn.

Nhập khẩu nhựa EVA từ thị trường Đài Loan tháng 01/2020 giảm 44,3% về lượng và giảm 44,4% về trị giá so với tháng 12/2019, đạt 4,5 nghìn tấn với trị giá 7,7 triệu USD. Giá nhập khẩu trung bình giảm 0,3%, đạt 1.729 USD/tấn.

Cơ câu chủng loại nhựa nguyên liệu nhập khẩu từ Đài Loan tháng 01/2020


Nguồn: tính toán sơ bộ từ sô' liệu của Tổng cục Hải quan

Nhập khẩu PE từ thị trường Đài Loan tháng 01/2020 giảm 17,1% về lượng và giảm 20,5% về trị giá so với tháng 12/2019, đạt 4,2 nghìn tấn với trị giá 4,9 triệu USD. Giá nhập khẩu trung bình đạt 1.149 USD/tấn, giảm 4%.

Nhập khẩu ABS từ thị trường Đài Loan tháng 01/2020 đạt 3,9 nghìn tấn với trị giá 5,7 triệu USD, giảm 36,7% về lượng và giảm 38,9% về trị giá so với tháng 12/2019. Giá nhập khẩu trung bình giảm 3,5%, đạt 1.476 USD/tấn.

Nhập khẩu pp từ thị trường Đài Loan tháng 01/2020 giảm 18,8% về lượng và giảm 19,7% vể trị giá so với tháng 12/2019, đạt 3,4 nghìn tấn với trị giá 4,1 triệu USD. Giá nhập khẩu trung bình giảm 1,1%, đạt 1.205 USD/tấn.

Nhập khẩu Polyester từ thị trường Đài Loan tháng 01/2020 giảm 40,9% về lượng và giảm 38,1% về trị giá so với tháng 12/2019, đạt 2,4 nghìn tấn với trị giá 4,3 triệu USD. Giá nhập khẩu trung bình tăng 4,9%, đạt 1.820 USD/tấn.

Tham khảo nhựa nguyên liệu nhập khẩu từ Đài Loan tháng 01/2020

Chủng loại

Tháng 01/2020

So với tháng 12/2019 (%)

Giá NK TB (USD/tấn)

Tấn

Nghìn

USD

Lượng

Trị giá

T01/2020

so với T12/2019 (%)

PVC

8.144

7.224

-27,88

-27,29

887

0,82

PET

7.711

6.532

-22,18

-23,32

847

-1,46

PS

5.767

6.370

-30,99

-31,45

1.105

-0,67

EVA

4.465

7.721

-44,26

-44,40

1.729

-0,25

PE

4.233

4.863

-17,14

-20,47

1.149

-4,02

ABS

3.884

5.733

-36,65

-38,87

1.476

-3,49

pp

3.434

4.137

-18,78

-19,68

1.205

-1,12

PU

2.855

13.169

-1,88

11,68

4.613

13,82

Polyester

2.355

4.286

-40,93

-38,07

1.820

4,85

Polyete

1.754

3.062

-33,43

-27,70

1.746

8,61

PA

1.647

2.953

79,65

41,34

1.793

-21,33

Acrylic

1.205

2.343

-11,91

-15,04

1.945

-3,56

Alkyd

640

1.023

-54,62

-58,17

1.599

-7,81

PC

434

943

-39,92

-38,96

2.174

1,60

Epoxyd

298

852

-57,67

-51,35

2.857

14,93

cumaron-

inden

248

549

-16,80

14,95

2.210

38,16