​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PE, EVA, ABS, PA từ thị trườngĐài Loan tăng mạnh

  • 9 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Đài Loan đạt 597 nghìn tấn với trị giá 1,18 tũ USD, tăng 6,4% về lượng và tăng 53,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.
  • Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PE, EVA, ABS, PA từ thị trường Đài Loan tăng mạnh. Trong khi đó, nhập khẩu PVC giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020.


Nhập khẩu nhưa PE 9 tháng đầu năm 2021 từ thị trường Đài Loan đạt 86,4 nghìn tấn với trị giá 116 triệu USD, tăng 69,5% về lượng và tăng 111% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm tỷ trọng 14,5% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Đài Loan. Giá nhập khẩu trung bình đạt 1.343 USD/tấn, tăng 24,7%.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PVC từ thị trường Đài Loan 9 tháng đầu năm 2021 đạt 84,5 nghìn tấn với trị giá 123,4 triệu USD, giảm 26,9% về lượng nhưng tăng 24,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, chiếm tỷ trọng 14,2% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Đài Loan. Giá nhập khẩu trung bình tăng 69,8%, đạt 1.460 USD/tan.

Nhập khẩu nhưa PS từ thị trường Đài Loan 9 tháng đầu năm 2021 tăng 4,9% về lượng và tăng 55,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 65,6 nghìn tấn với trị giá 99,6 triệu USD, chiếm tỷ trọng 11% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Đài Loan. Giá trung bình đạt 1.519 USD/tấn, tăng 48%.

Nhập khẩu nhưa EVA từ thị trường Đài Loan 9 tháng đầu năm 2021 tăng 27% về lượng và tăng 113% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 62,6 nghìn tấn với trị giá 161 triệu USD và chiếm tỷ trọng 10,5% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Đài Loan. Giá nhập khẩu trung bình đạt 2.574 USD/tấn, tăng 68%.

Cơ câu chủng loại nhập khẩu chất dẻo nguyên liêu 9 tháng đầu năm 2021

% theo khối lượng % theo trị giá


Nguồn: tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Nhập khẩu nhưa ABS 9 tháng đầu năm 2021 từ thị trường Đài Loan đạt 60,6 nghìn tấn với trị giá 142 triệu USD, tăng 19,1% về lượng và tăng 91,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, chiếm tỷ trọng 10,1% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Đài Loan. Giá nhập khẩu trung bình đạt 2.349 USD/tấn, tăng 60,7%.

Nhập khẩu nhưa PP 9 tháng đầu năm 2021 từ thị trường Đài Loan tăng 3,2% về lượng và tăng 28% về trị giá so với cùng kỳ cùng kỳ năm 2020, đạt 56,5 nghìn tấn với trị giá 80,4 triệu USD, chiếm tỷ trọng 9,5% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Đài Loan. Giá nhập khẩu trung bình đạt 1.422 USD/tấn, tăng 24%.

Nhập khẩu nhưa PET từ thị trường Đài Loan 9 tháng đầu năm 2021 giảm 9,8% về lượng nhưng tăng 10,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 55,3 nghìn tấn với trị giá 53,2 triệu USD, chiếm tỷ trọng 9,3% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình tăng 22%, đạt 962 USD/tấn.