​Nhập khẩu chất dẻo nguyân liệu PET, Polyete, ABS từ thị trường Thái Lan tăng mạnh

  • Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Thái Lan 9 tháng đẩu năm 2021 đạt 483 nghìn tấn với trị giá 713 triệu USD, tăng 8,1% về lượng và tăng 48,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.
  • Nhập khẩu các chủng loại nhựa PE, Polyete, ABS từ thị trường Thái Lan tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020.

Nhập khẩu nhựa nguyên liệu từ thị trường Thái Lan (Đvt: nghìn tấn)

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Theo số liệu thực tế trong 9 tháng đẩu năm 2021, PE là chủng loại nhựa được nhập nhiều nhất từ thị trường Thái Lan, đạt 215 nghìn tấn với trị giá 273 triệu USD, tăng 10,4% về lượng và tăng 52,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm tỷ trọng 44,5% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Thái Lan. Giá nhập khau trung bình đạt 1.268 USD/tan, tăng 38,1%.

Nhập khẩu nhựa PP từ thị trường Thái Lan trong 9 tháng đẩu năm 2021 giảm 13% về lượng nhưng tăng 17,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 65,8 nghìn tấn với trị giá 89,7 triệu USD, chiếm tỷ trọng 13,6% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Thái Lan. Giá nhập khẩu trung bình tăng 35,5%, đạt 1.363 USD/tấn.

Nhập khẩu nhựa PET từ thị trường Thái Lan đạt 65,4 nghìn tấn với trị giá 63 triệu USD, tăng 41% về lượng và tăng 78% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm tỷ trọng 13,6% tổng lương chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình tang 26,3%, đạt 963 uSD/tấn.

Cơ cấu chủng loại nhựa nguyên liệu nhập khẩu từ Thái Lan

% theo khối lượng

% theo trị giá


Nhập khẩu nhựa PVC từ thị trường Thái Lan trong 9 tháng đẩu năm 2021 đạt 33,8 nghìn tấn với trị giá 50,8 triệu USD, giảm 10,7% về lượng nhưng tăng 56,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm tỷ trọng 7,1% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình đạt 1.503 USD/tấn, tăng 75%.

Nhập khẩu nhựa Polyete từ thị trường Thái Lan trong 9 tháng đẩu năm 2021 tăng mạnh 165% về lượng và tăng 277% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 21,7 nghìn tấn với trị giá 53,3 triệu USD và chiếm tỷ trọng 4,5% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình đạt 2.455 USD/tấn, tăng 42,1%.

Nhập khẩu nhựa PS từ thị trường Thái Lan trong 9 tháng đẩu năm 2021 giảm 33,1% về lượng nhưng tăng 4,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 17,3 nghìn tấn với trị giá 26,7 triệu USD và chiếm tỷ trọng 3,6% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình đạt 1.540 USD/tấn, tăng 56,3%.

Nhập khẩu PC từ thị trường Thái Lan 9 tháng đẩu năm 2021 đạt 10 nghìn tấn vớ trị giá 30,4 triệu USD, giảm 8,5% về lượng nhưng tăng 30,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, chiếm tỷ trọng 2,1% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình tăng 42,8%, đạt 3.035 USD/tấn.