THƯ MỜI HỌP MẶT HỘI VIÊN LẦN THỨ HAI NHIỆM KỲ VI (2018 – 2022)