Trạo tặng nhà tình thương tại xã Mỹ Thuận Tây, Trà Vinh