Hiệp hội nhựa Việt Nam - Hoạt động từ thiện - Hiệp hội nhựa Việt Nam